TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Kystskogen vokser

Kystskogen vokser

I løpet av de siste 50 årene er det stående volumet i kystskogen i fylkene fra Rogaland til sør i Finnmark fordoblet og skogen utgjør en betydelig ressurs.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 14.06.2011

I en fersk rapport fra Skog og landskap presenteres prognoser for fremtidig virketilgang for kysten. Den vesentlige økningen i det stående volumet langs kysten kan tilskrives bedre skogskjøtsel, treslagsskifte og skogreisning på tidligere snaumark og innmark, men også gjengroing på grunn av endret beitebruk har bidratt til økt skogareal, tilvekst og stående volum. Videre vil et endret klima spille en rolle og ventelig bidra til at skogarealet øker ytterligere framover. Samtidig er avvirkningen langs kysten langt lavere enn i landet for øvrig. Økt utnyttelse av skogressursene i kystfylkene er derfor vesentlig for å oppfylle de nasjonale målene om å øke avvirkningen.

Les hele artikkelen her